หมวดหมู่: กลต.

SET 7


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 11 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 11 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 56 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

35,300

4.25

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

20,200

4.25

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

10/06/2567

2,500

4.26

ซื้อ

เจตาแบค จำกัด (มหาชน) บมจ.(GTB)

 

นาย ประจินต์

คงสาคร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

37,000

0.71

ซื้อ

ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NUSA)

 

นาย ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

14,714,300

0.31

ซื้อ

ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) บมจ.(DDD)

 

นาย สราวุฒิ พรพัฒนารักษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

57,200

8.21

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

10/06/2567

115,500

4.76

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

222,300

3.81

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

6,110,700

1.36

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

15,800

13.99

ซื้อ

เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TM)

 

นาง สุนทรี จรรโลงบุตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

100,000

1.81

ซื้อ

บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BAFS)

 

หม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

10,000

20.10

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

74,000

Revoked by Reporter

1.28

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

74,000

Revoked by Reporter

1.28

ซื้อ

บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BCP)

 

นาย ชัยวัฒน์

โควาวิสารัช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

5,600

35.25

ซื้อ

บ้านปู จำกัด (มหาชน) บมจ.(BANPU)

 

นาย วิธพล

เจาะจิตต์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจีริสุดา เจาะจิตต์)

หุ้นสามัญ

21/05/2567

11,000

5.65

ขาย

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย กวิน

กาญจนพาสน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

10,000,000

4.90

ซื้อ

แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKGI)

 

นาย ศิริยศ

เด่นมงคลชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

2,500

2.44

ซื้อ

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

87,500

8.91

ซื้อ

เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO)

 

นาย สมชาย

เลิศขจรกิตติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

4,000,000

1.70

ซื้อ

เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO)

 

นาย สมชาย

เลิศขจรกิตติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

4,000,000

1.70

ซื้อ

เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO)

 

นาย สมชาย

เลิศขจรกิตติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

7,200,000

1.65

ซื้อ

ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE)

 

นาง ศรีสุรัตน์

ศิวนารถ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

13,000

1.52

ซื้อ

มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MUD)

 

นาย สมศักดิ์

แต่งประกอบ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

10,000

1.41

ซื้อ

มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC)

 

นาย สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

49,100

4.39

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

10/06/2567

9,000

2.14

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

10,000

1.15

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

130,000

1.20

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

20,100

1.21

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

30,000

1.22

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

90,000

1.23

ซื้อ

เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTC)

 

นาย นิยม

รอดน้อย

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นางสาว ธัญวรัตม์ รอดน้อย)

หุ้นสามัญ

31/05/2567

146,000

44.50

รับโอน

ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(YONG)

 

นาย วิทวัส

รุ่งเรืองผล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

100,000

1.78

ซื้อ

ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) บมจ.(YONG)

 

นาย สรรเพชญ

ศลิษฏ์อรรถกร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

127,700

1.78

ซื้อ

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)

 

นาย วิโรจน์

พรประกฤต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

25,000

14.27

ซื้อ

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)

 

นางสาว นิลรัตน์ จารุมโนภาส

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

16,000

3.40

ซื้อ

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)

 

นาย ชัชพล ประสพโชค

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/05/2567

300,000

3.56

ซื้อ

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)

 

นาย ชัชพล ประสพโชค

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

10,800

3.36

ซื้อ

ร่มโพธิ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TITLE)

 

นาย เวคิน

ตั้งกุลวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

20,000

4.04

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย กุณฑล

นาคพรหม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

12,900

4.68

ขาย

ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RML)

 

นาย กฤษณ์

ณรงค์เดช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

4,337,500

0.45

ซื้อ

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD)

 

นาย วิชิต

พยุหนาวีชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

100,000

41.00

ขาย

ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAWAD)

 

นาย วิชิต

พยุหนาวีชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

04/06/2567

42,200

41.50

ขาย

ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล 1969 จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCAP)

 

นาย วิชิต

พยุหนาวีชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

1,100,000

1.90

ซื้อ

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM)

 

นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

46,700

20.00

ซื้อ

อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECF)

 

นาย พชรฐณพงษ สุขสวัสดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

15,000

0.56

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

2,100

2.71

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง อรสา

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

150,000

7.07

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

25,000

7.04

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุรินทร์ กู้เจริญประสิทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

50,000

7.15

ซื้อ

เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ANI)

 

นาย ชัยรัตน์ สุวรรณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

50,000

4.32

ซื้อ

เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(ANI)

 

นาย ชัยรัตน์ สุวรรณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

32,500

4.12

ซื้อ

เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGC)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

15,000

1.37

ซื้อ

เอเอ็มอาร์ เอเซีย จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMR)

 

นาย ณัฏฐชัย

ศิริโก

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสัจจมณี ศิริโก)

หุ้นสามัญ

10/06/2567

35,300

1.01

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

30,000

1.43

ซื้อ

เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALT)

 

นาง ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

20,000

1.44

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!