หมวดหมู่: มติ ครม.

Gov 38


ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 (ร่างบันทึกความเข้าใจฯ) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคำของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบาย ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดำเนินการในเรื่องนั้นๆ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก รวมทั้งอนุมัติให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ

          สาระสำคัญของเรื่อง

          1. กต. แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูตจีนฯ แจ้งผลการพิจารณาโครงการของประเทศไทยที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2566 พร้อมทั้งเสนอขอลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งนี้ มีโครงการของ ทส. จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ Improving Forest Fire Control and Management in LMC Countries : Thailand, Lao PDR and Cambodia (โครงการปรับปรุงการควบคุมและการจัดการไฟป่าในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง - ล้านช้าง : ไทย ลาว กัมพูชา) โดยกรมป่าไม้ 

          2. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เป็นการกำหนดรายละเอียดสำหรับการดำเนินโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2566 ซึ่งมีสาระสำคัญ เช่น 

              1) หลักการเบื้องต้น (1) มุ่งสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันของประเทศสมาชิกแม่โขง – ล้านช้าง (2) ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ในการปรึกษาหารือ การประสานงาน การร่วมมือกัน และการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (3) เคารพกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน (4) ร่วมกันติดตามประเมินโครงการและการใช้งบประมาณจากกองทุน 

              2) การยืนยันเงินงบประมาณและโครงการ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีนได้พิจารณาโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี 2566 ที่เสนอโดยประเทศไทย โดยพิจารณาตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณและการบริหารจัดการโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง - ล้านช้าง ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางและมาตรฐานสากล โดยมีโครงการของฝ่ายราชอาณาจักรไทยที่ได้รับการอนุบัติและได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ ดังนี้

                   - โครงการ : โครงการ Improving Forest Fire Control and Management in LMC

                   - Countries : Thailand, Lao PDR and Cambodia 

                   - งบประมาณ : 281,910 ดอลลาร์สหรัฐ หรือในวงเงินไม่เกิน 1.95 ล้านหยวน (ประมาณ 10 ล้านบาท)

                   - ระยะเวลาโครงการ : 2 ปี 

                   - หน่วยงานดำเนินโครงการ : กรมป่าไม้ 

              3) การจัดสรรงบประมาณ : ฝ่ายจีนจะจัดสรรงบประมาณเต็มจำนวนให้ฝ่ายไทยภายใน 20 วันทำการหลังจากที่ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้

          3. กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง จัดตั้งขึ้นในปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุนสำหรับการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการความร่วมมือต่างๆ ของประเทศสมาชิก (ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย) ในสาขาหลักของกรอบความร่วมมือ 5 สาขา ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยง (2) ศักยภาพในการผลิต (3) เศรษฐกิจข้ามพรมแดน (4) ทรัพยากรน้ำ และ (5) การเกษตรและการขจัดความยากจน ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2561 มีหน่วยงานของประเทศไทยหลายหน่วยงานได้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าวเพื่อดำเนินโครงการต่างๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น โดยในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เคยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนดังกล่าวมาแล้ว 3 ครั้ง ในปี 2561 2562 และ 2565รวมจำนวน 4 โครงการ คิดเป็นวงเงิน 1,193,599 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 42.71 ล้านบาท) 

 

 

(โปรดตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นทางการจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง)

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน (นายกรัฐมนตรี) 11 มิถุนายน 2567

 

 

6344

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!