หมวดหมู่: กลต.

SET73


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 12 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 61 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บมจ.(GREEN)

 

พลตำรวจตรี สหัสชัย อินทรสุขศรี

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

50,000

1.25

ขาย

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)

 

นาย กัลกุล

ดำรงปิยวุฒิ์

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX

11/06/2567

40,000

2.71

ขาย

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)

 

นาย กัลกุล

ดำรงปิยวุฒิ์

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กันกุล กรุ๊พ จำกัด)

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX

11/06/2567

40,000

2.74

ซื้อ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

20,000

9.93

ซื้อ

เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(KCG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

11/06/2567

8,000

9.91

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

19,100

4.26

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

7,900

4.24

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง นวพร วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ)

หุ้นสามัญ

11/06/2567

2,300

4.26

ซื้อ

เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JPARK)

 

นาย ขจรกฤช เมทา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

1,000

7.15

ซื้อ

เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JPARK)

 

นาย ขจรกฤช เมทา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

2,000

7.15

ขาย

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ

เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

40,000

1.25

ซื้อ

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ

เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

7,800

1.22

ซื้อ

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON)

 

นาย มาร์ติน

สตูวิค

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

2,000

2.00

ซื้อ

เด็กซ์ซอน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DEXON)

 

นาย มาร์ติน

สตูวิค

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

2,800

1.98

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

11/06/2567

84,500

4.73

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

301,700

3.88

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ประมวล เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

1,321,400

1.36

ซื้อ

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPIPL)

 

นาย ภากร

เลี่ยวไพรัตน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

14,600

1.36

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

4,300

14.01

ซื้อ

ไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) .(CREDIT)

 

นาย รอยย์ กุนารา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

8,000

17.62

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

4,500

11.00

ซื้อ

ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNR)

 

นาย ปฐมพงศ์

ชูพยัคฆ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

10,000

10.60

ซื้อ

ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(TLI)

 

นาง วรางค์

ไชยวรรณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

130,000

7.55

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

10,000

1.31

ซื้อ

บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTS)

 

นาย กวิน

กาญจนพาสน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

2,633,000

4.70

ซื้อ

บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC)

 

นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

10/06/2567

2,932,300

0.53

ขาย

บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BC)

 

นาย ปรับชะรันซิงห์ ทักราล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

11/06/2567

230,000

0.40

ขาย

ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PG)

 

นาง กิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

90,000

8.90

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

12,500

2.89

ซื้อ

เพเนเล่ส์มาติก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PANEL)

 

นาง จูเลีย ดับเบิ้ลยู เพ็ชญไพศิษฎ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

175,300

1.65

ซื้อ

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)

 

นาย ธนัช

ปวรวิปุลยากร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

14,050,000

0.51

ซื้อ

มัด แอนด์ ฮาวด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MUD)

 

นาย สมศักดิ์

แต่งประกอบ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

4,700

1.33

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

11/06/2567

6,000

2.09

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

240,400

1.18

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

100,000

1.19

ซื้อ

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JUBILE)

 

นาย วิโรจน์

พรประกฤต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

18,000

14.20

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย กุณฑล

นาคพรหม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

20,800

4.66

ขาย

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

07/06/2567

700,000

18.30

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

10/06/2567

3,000,000

18.23

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ประทีป ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

11/06/2567

6,000,000

17.78

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

07/06/2567

700,000

18.30

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

3,000,000

18.23

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

6,000,000

17.78

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย ภูมิพันธ์

บุญญาปะมัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)

หุ้นสามัญ

11/06/2567

500,000

6.89

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

พันเอก พัชร

รัตตกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

200,000

16.30

ขาย

อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)

 

นาย เชษฐ

เชษฐโชติศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

05/06/2567

67,500

12.02

ซื้อ

อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)

 

นาย เชษฐ

เชษฐโชติศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

06/06/2567

42,800

12.03

ซื้อ

อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS)

 

นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

300,000

0.37

ซื้อ

อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) บมจ.(INGRS)

 

นางสาว นาบีละ หะยีหะมะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

12/06/2567

200,000

0.37

ซื้อ

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM)

 

นาง กาญจนวรรณ ลายลักษณ์ศิริ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

35,400

19.96

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

11,600

2.69

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง พิชามญชุ์ พัฒนปุณยาภิรมย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

20,000

6.93

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง อรสา

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

50,000

6.90

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย สุทธิพงศ์

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

15,000

6.90

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย อำนาจ

เอื้ออารีมิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

28,100

6.90

ซื้อ

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ASK)

 

นาง ปฏิมา ชวลิต

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

10/06/2567

2,100

14.70

ขาย

เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGC)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

5,000

1.52

ซื้อ

เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGC)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

155,000

1.55

ขาย

เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(SGC)

 

นาย พีรนาถ

โชควัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

225,000

1.59

ขาย

ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN)

 

นางสาว ชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

50,000

11.10

ขาย

ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN)

 

นางสาว ชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

11/06/2567

50,000

11.20

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!